กองช่าง
 • นายพงษ์พิชญ์ เพชรสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  เบอร์โทรศัพท์ 063-5399398

 • นายธราดล เอียดยอด

  นายช่างไฟฟ้า

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • นายอภิรักษ์ เอ็บเหย็บหมุด

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสันติ หะหวัง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางนันทิยา มีกง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสมศักดิ์ แก้สุกแสง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสุเราะหมาน เส็มหมัด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • น.ส.ศิริลักษณ์ บัวงาม

  พนักงานจ้างเหมา

 • น.ส.นนทิชา หมุดแหละ

  พนักงานจ้างเหมา