คณะผู้บริหาร
 • นายประนุท อิสโร

  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ
  โทรศัพท์ 095-2919263

 • นายยูน แก้วมะณี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ
  โทรศัพท์ 061-1722455

 • นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู

  รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ
  โทรศัพท์ 089-4664259

 • นางวิลัยพร บัวงาม

  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  ตำบลเกาะนางคำ
  โทรศัพท์ 087-5562987

 • นายปรีชา พุมภูฆัง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  ตำบลเกาะนางคำ
  โทรศัพท์ 089-2348142